odz37.com sitemap

ПОКАНА

Уважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви поканя на родителска среща за новоприетите деца през месец май за набор 2016, набор 2017 и набор 2018, която ще се проведе  на 21.10.2019 г. /понеделник/ от 17.00 часа в музикалния салон на детското заведение.

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!
Гергана Петрова,

Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

 

Информация представена на родителската среща на 21.10.2019г.


Инициативата „Дни Еразъм“ 2019 в ДГ 37 “Вълшебство”


 За повече информация посетете следните връзки:

Връзка към интернет сайт на Еразъм - 1

Връзка към интернет сайт на Еразъм - 2

 

 

 

 

Уточнение към медицинските документи за учебна 2019/2020 г.УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с многобройните запитвания за медицинските документи при завръщане след лятна ваканция, отново уточняваме, че промяната в изискванията касае само представянето на актуализирани данни от личните лекари за имунизационния статус на децата. Както и досега, в началото на всяка учебна година, децата се приемат със:

Новото изискване е свързано с писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г. и на основание влязла в сила на Наредба №6/09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система(ДВбр.56/16.07.2019 г.). При приема на децата от м. Септември, следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) и нанесен имунизационен статус. Медицинските сестри в детската градина ще приемат за редовно попълнени здравно-профилактичните карти на децата и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите!

С писмо изх. № 7-235 / 22.08.2019г. на Директора на СРЗИ, са дадени указания на учебни и детски заведение и на ОПЛ за начините на предоставяне на исканата информация. Може да бъде предоставена във вариант и носител удобен за личния лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на общопрактикуващите лекари направено ксерокопие от здравния картон или написана на талон. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. В случай на отказ на родител да предостави данните на медицинските специалисти, детската градина следва да уведоми районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия.

За новоприетите деца се изисква:

Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а представят здравния картон от яслата или друго детско заведение, медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.

ВАЖНО! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително.

 

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio