odz37.com sitemap

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
Уважаеми родители,


Имаме удоволствието да Ви поканим на първата родителска среща за учебната 2021/ 2022 г., която ще се проведе във вътрешния двор на ДГ № 37 „Вълшебство“ за яслена и първа група при спазване на противоепидемичните мерки.

 • ЯСЛЕНА  ГРУПА –  деца набор 2019/ 2020 година-20 септември 2021 г. от 16:30 часа, във вътрешния двор на детската градина.

 • ПЪРВА възрастова  група – деца набор 2018 година-20 септември 2021 г. от 18:00 часа, във вътрешния двор на детската градина.


Останалите групи – втора, трета и четвърта в онлайн среда чрез ZOOM. Линк към събитието ще бъде пуснат в деня на родителските срещи както следва:

 • ВТОРА възрастова група–деца набор 2017 година-21 септември 2021 г. от 16.30 часа;

 • ТРЕТА възрастова група–деца набор 2016 година-21 септември 2021 г.  от 17.30 часа;

 • ЧЕТВЪРТАТА възрастова група–деца набор 2015 година-21 септември 2021 г. от 18.30 часа.


Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;

 • Изисквания към медицински изследвания и документи;

 • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;

 • Избор на родителски актив и представители на групата;

 • Запознаване с Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция в ДГ № 37 „Вълшебство“ през учебната 2021/ 2022 година в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19;

 •  Разни.


 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! (за яслена и първа група)

Очакваме Ви!


Указания за посещение!При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:Няма да се изисква медицинска бележка за контактност!

Родителят писмено декларира обстоятелството, че не му е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Бланката за попълване (с примерен образец), ще може да получите от медицинската сестра, учителите по групи или да изтеглите от тук.

З А Я В Л Е Н И Е  -   Д Е К Л А Р А Ц И Я преференции на такси: preferencii-taksi

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio