odz37.com sitemapЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА ДГ № 37”ВЪЛШЕБСТВО”


от 9:00ч. до 12.00ч.

 от 14.00ч. до 16.00ч.

Постъпването на класираните и записани деца, ще бъде от 15.09.2022г.,
Телефон за допълнителна информация: +359 2 8554119 и +359 884 83 80 82

ВАЖНО !!!  С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме  да договарят по телефона посещенията за записване.

  Препоръчваме на родителите, посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/855-41-19 или +359 884 83 80 82, за да се спести повторно идване до детската градина.

Декларации за записване по образец, декларации за запознаване с Правилника за дейността на ДГ № 37 “Вълшебство“ ( подписани от двамата родители) и за взимане на дете, които можете да получите от детската градина или да изтеглите от сайта https://dg37sofia.com/ секция документи-бланки.

Призоваваме ви да не чакате последния ден, тъй като може да нямате време за реакция при евентуално установяване на пропуски в предоставените бележки и напомняме, че ако родителят/настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето, за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

        Основни документи, които се изискват при записване на дете:
Записването може да се извърши от единия родител, който ще представи:
– оригинал на удостоверението за раждане на детето;
– документи за самоличност на родителите/настойника – лични карти(оригинал), карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните. При невъзможност за оригинала на единия от родителите, може да представите нотариално заверено копие.
– служебни бележки за доказване на трудов статус, издадени след датата на класиране и копие на първа и последна страници от трудова книжка и /или други документи, посочени в профила на детето, необходими за доказване на заявени критерии (в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно).;

Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Бъдете здрави!

Гергана Петрова
Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

ИНФОРМАЦИЯ ЛЯТО 2023г.Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че през лятната ваканция  -  от 01.06.2023г. до 14.09.2023г.,  детската градина ще работи със сборни групи, които ще се сформират въз основа на заявления за присъствие, подадени от родителите между 01-во и 15-то число всеки месец, предхождащ месеца със заявените дни.   Напомняме, че през лятната ваканция не се подават заявления за отсъствия по домашни причини, а се заявяват присъствия!

Практиката показа, че еднократното заявяване на присъствие през лятната ваканция, в много от случаите принуждава родителите да заявят целия период с цел т.нар. „запазване на място“ и  този начин не позволява да се планират целесъобразно както требването на хранителни продукти за децата, така и организацията на работа на персонала. За да дадем възможност да прецизирате вашите желания и да бъдем взаимно полезни, предоставяме посочените периоди на заявяване на присъствия и работещи корпуси, както следва:Заявленията ще се подават за всеки месец поотделно, само в рамките на посочения период (01-15-то число на месеца), чрез електронния дневник на  https://www.kiddodiary.com, раздел „Заявления за посещаване на детската градина (през ваканцията)“ като маркирате желаните дати и запаметите с  бутон “ЗАПАЗИ“! Всички заявления, подадени преди или след посочения период, няма да се приемат и  ще бъдат  заличени от дневника.

Разпределението на записаните деца  към сборните групи, ще бъде  обявявано след анализ на заявените присъствия. Обръщаме внимание, че групите ще се сформират с максимален капацитет и няма да е възможен прием на допълнителни деца, които не са заявени за присъствие в посочения времеви интервал.

В случай, че нямате достъп до интернет, можете да подадете заявления на хартиен носител в деловодството на ДГ № 37 „Вълшебство“ в посочения по-горе период, в рамките на работния ден на деловодството – 8,00ч. до 15,00ч..

Тел за връзка: GSM 0885 166 119  - Р. Захариева - ЗАС.  

!!!  Напомняме отново, че през лятната ваканция няма да се подават отсъствия по домашни причини, а се заявяват само присъствия в електронния дневник (или в деловодството) до 15-то число от месеца, предхождащ този, за който ще заявявате дни!

Заповед организация на работата лято 2023

Заявление-за-посещение-през-лятна-ваканция дг 37 Вълшебство

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio