odz37.com sitemap

НовиниМЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Новоприетите деца постъпват в детската градина само след представяне на всички документи съгласно Наредба № 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, както следва:

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист(представя се всяка учебна година);

 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина и едномесечен за постъпване в детска ясла;

 4. Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

 5. Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;

 6. За деца от яслена възраст(р.2020г. и 2021г.) – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето.


!!! Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Важно! Всички необходими медицински документи, се представят на медицинската сестра най-малко един ден преди постъпване на детето!

Децата, които се прехвърлят от друга ясла или детско заведение и имат приключен здравен картон с приложени посочените по-горе изследвания, представят само нова здравно-профилактична карта, медицинска бележка и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали повече от два месеца.

Постъпването на новоприетите деца се извършва по график, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година.

Надяваме се, че ще използвате оставащите дни, за да подготвите децата си за постъпването в детската градина, като напомняме на родителите на децата родени 2019г., че тоалетните за децата от първа група са оборудвани само с тоалетни чинии, не се разрешават памперси и няма бебешки гърнета! Такива има само в яслените групи, където се осигуряват специални условия за подобна дейност, както и необходимия за целта персонал! Затова ако детето Ви все още е с памперси, препоръчваме да насочите своите усилия към махането им и усвояване на начини детето да съобщава за физиологичните си нужди.

Напомняме на родителите на записаните и посещаващи деца, че при отсъствие от детската градина се изискват следните медицински документи:

ПОКАНАЗА УЧАСТИЕ В РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2022/ 2023г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение, както следва:

Родителската среща има информационен и организационен характер.
Дневен ред:

 1. Запознаване с  измененията в Правилника за дейността на детското заведение.

 2. Правила за медицински контрол.

 3. Изисквания към медицински изследвания и документи.

 4. Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта.

 5. Избор на родителски актив и представители на групата.

 6. Разни.


ВАЖНО! Поканата важи само за родители и не включва присъствието на деца!

Не забравяйте, че дискусията ще бъде не само уморителна за тях, но и допълнително се натоварват всички присъстващи.

Очакваме Ви!
Гергана Петрова,

Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio