odz37.com sitemap

ВАЖНО!


Актуално

Анкета
Уважаеми родители,
Тази анкета има за цел да проучи мнението на всички родители/настойници относно здравословното хранене на децата, посещаващи ДГ № 37 "Вълшебство".
Анкетата ще подпомогне и дейността на детската градина по проект "FINE! Food and Nutrition In ECEC (2018-1-HU01-KA201-047760)" - Еразъм+ KA2.
Благодарим Ви за отделеното време!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePSzfb0T4nOOLMCvY6h__xgzBPskV_dGusLMk0OD87fxUq5A/viewform
ВАЖНО !


ПОКАНА

Уважаеми родители на деца от яслени групи  „Патето Яки“  и  „Патиланци“, на 12.11.2018г. /понеделник/ от 17.00 часа в музикалния салон на ДГ № 37 „Вълшебство“ ще се проведе родителска среща.

Очакваме Ви! 
Гергана Петрова,
Директор ДГ № 37 „Вълшебство“


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Уважаеми родители,

 Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2018/2019 г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение, както следва: 

 • ЯСЛЕНА  ГРУПА – 19 септември 2018 г. (сряда) от 17:00 часа;

 • ПЪРВАвъзрастова  група26 септември 2018 г. (сряда) от 17:00 часа;

 • ВТОРА възрастова групи– 20 септември 2018 г(четвъртък) от 17:00 часа;

 • ТРЕТА възрастова  група– 25 септември 2018 г. (вторник) от 17:00 часа;

 • ЧЕТВЪРТА възрастова група– 20  септември 2018г. (четвъртък) от 18:00 часа


Родителската среща има организационен и информационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с  измененията в Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;

 • Изисквания към медицински изследвания и документи, представени преди приема за новоприети;

 • Запознаване с формите на предагогическо взаимодействие и очакваните резултати по образователни направления.;

 • Избор на родителски актив и представители на родители за Обществения съвет.

 • Запознаване с проект на МОН -  Педагогическа практика „Утринна приказка“ съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на децата в детска градина.

 • Разни.


Поканата важи само за родители и не включва присъствието на деца!

Дискусията ще бъде не само уморителна за тях, но и допълнително се натоварват всички присъстващи.

!!! Присъствието на родителите е задължително / чл. 210, ал. 1, т. 6 от ЗПУО/
Очакваме Ви!
Гергана Петрова,

Директор ДГ № 37 „Вълшебство“
Уважаеми родители,


На 03.09.2018 г. /понеделник/ очакваме всички деца от ДГ № 37 „Вълшебство“, за които сте заявили присъствие до 15 септември.

Децата, които посещават или са посещавали дежурна група в друга детска градина, ще бъдат приемани с медицински картон, който е получен след заплащане на такса в дежурните детски градини.

Новозаписаните през месец май деца, но не започнали посещение, ще бъдат уведомени допълнително за възможните дати на тяхното постъпване, в зависимост от строителните дейности в детската градина.

Уважаеми родители,
Медицински изследвания за детска градина
Срокове за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 26/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и в Наредба № 3/2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ЯСЛА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

Децата след отсъствие трябва да предоставят следните медицински документи: • ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./, при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити .

 • ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.


Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване.
Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, подпис и печат.

Всяка учебна година се представя в детската градина нова здравно-профилактична карта, с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони на родителите за контакти, от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.


Гергана Петрова,
Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“ОБЯВА - конкурс за допълнителни образователни дейностиКонкурс за допълнителни образователни дейности (02.05.2018г.) - ОБЯВА

Конкурс за допълнителни образователни дейности (04.06.2018г.) - ПРОТОКОЛ

Конкурс за допълнителни образователни дейности (04.06.2018г.) - ЗАПОВЕД

 

ВАЖНО!До родителите на кандидатстващите деца през месец май 2018 г. 

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че децата, които ще се класират в детската градина през месец май  ще бъдат записани, но тяхното постъпване ще бъде отложено.

В двора на детската градина започва строителство на 3 нови градински групи с физкултурен салон и ще бъде направена подмяна на електроинсталацията в основната ни сграда.

Постъпването на новоприетите деца от класирането през месец май ще бъде отложено до осигуряване на безопасно пространство за пребиваване в детското заведение.

Благодарим Ви за разбирането и съпричастността към усилията да осигурим повече места и комфорт в детската градина за децата от Район „Витоша“.

Гергана Петрова,
Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

 

АКТУАЛНОАктуално

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с обществения дебат, започнат по повод отразените в медиите инциденти за насилие в детски градини, с оглед съхраняването на общественото доверие в морала и  професионализма на българския учител, Педагогическата колегия на ДГ № 37 «Вълшебство» излиза със следното становище:

Екипът на Детска градина № 37 „Вълшебство» категорично се обединява около една единствена цел «Не на насилието в образователната система»!

Ние вярваме, че успешното и щастливо дете е резултат от успешното партниране между всички участници в образователно-възпитателния процес!

Нашата  комуникация с родителите се гради на основата на партньорски диалог, на взаимно уважение, на доверие в морала и професионализма на работещите в образователната институция!

Ние нямаме какво да крием! Ние работим често, достойно и с любов към нашите малки възпитаници! Монтирането на вътрешно видеонаблюдение с нищо няма да повлияе в позитивен план на нашата ежедневна професионална дейност! Въпреки това педагогическата колегия излиза със становището, че не възразява да бъде изградено видеонаблюдение в помещенията на ДГ№37 „Вълшебство“ при постигнат пълен консенсус между всички заинтересовани страни: служители, родители, Обществен съвет и Настоятелство, както и при спазване на законовите разпоредби.

На извънреден педагогически съвет на ДГ № 37 «Вълшебство» , проведен на 19-ти февруари 2018година в отговор на  писмо с изх. № СОА18-ВК08-2085 /14.02.3018г. на Кмета на Столична община, се взе решение за предприемане на следните мерки, свързани с проучване на нагласите на нашата родителска общност за изграждане на вътрешно видеонаблюдение:

 1. Да бъде организирана открита и поименна анкета с цел проучване на мнението на всички родители за изграждане на вътрешно видеонаблюдение в помещенията, където се отглеждат, обучават, възпитават и социализират нашите деца. Анкетата ще може да получите от учителките по групи.

 2. До 23-ти февруари на основание чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.), следва да бъде попълнена и Декларация за информирано съгласие, в която да бъде заявено писмено съгласие/ несъгласие за монтиране на камери в помещенията на детската градина от родителите /настойниците на всяко дете, посещаващо детското заведение. Попълването на  декларация за информирано съгласие/несъгласие е задължително!

 3. До 23-ти февруари 2018г. да бъдат обобщени събраните резултати за съгласие/несъгласие, както и въпросите от анкетите;

 4. До 26-ти февруари 2018г. да бъде организирано и проведено работно заседание на Родителското настоятелство към ДГ № 37 «Вълшебство» ;

 5. До 26-ти февруари 2018г. да бъде организирано и проведено работно заседание на Обществения съвет към ДГ № 37 «Вълшебство» ;


След обобщаване на резултатите и постигане на пълен консенсус между всички заинтересовани страни: служители, родители, Обществен съвет и Настоятелство, ще бъдат предприети последващи мерки за или против изграждане на вътрешно видеонаблюдение.

Пред вид осигуряване на висока степен на Вашата информираност и при спазване на законовите изисквания изясняваме, че:

чл. 32. ал. (2). Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.


 1. Никое дете не трябва да бъде подлагано на произволна или незаконна намеса в  неговия  личен  живот,  семейство,  дом  или кореспонденция,  нито на незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация.

 2. Детето има  право  на  закрила  от  закона  против  такава  намеса  или посегателство.


При евентуално постигане на пълен консенсус за изграждане на видеонаблюдение е важно да сте информирани, че:

 1. Системата ще се управлява от директора на детската градина или упълномощено от него лице без да е възможно он-лайн наблюдение;

 2. При наличие на предпоставка, застрашаваща безопасността на деца и възрастни, извършено нарушение на  обществения ред  и други,  право на достъп до данните  ще имат  директора на заведението,  упълномощено от него лице, служители на правозащитните органи, както и лицата фигуриращи на тези записи, в частта която се отнася до тях;

 3. Поставянето на камери ще се осъществява в сградата на детската градина, с изключение на спални и санитарни помещения;

 4. Записите ще бъдат съхранявани в рамките на 1 /един/ месец и при необходимост същите ще бъдат използвани от оторизираните органи.


Ръководство на ДГ № 37:  (п)

Гергана Петрова

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В Държавен вестник, бр.34/28.04.2017г. е публикувано ПМС №78/21.04.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с който се правят следните изменения:
1. Считано от 02.05.2017г. не се изисква служебна бележка на хартиен носител, издавана от детската градина, при подаване на молба за детски добавки.
2. Информацията за записаните деца в групите за задължителна подготовка, се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН.
3. Ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация от детската градина за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
4. В случаите на преместване на дете по време на учебната година, в периода от 15.09 до 31.05, детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.
Този нормативен акт отменя задължението детската градина да издава служебни бележки при подаване на молби за детски добавки, както и в началото на учебната година за записаните деца!!!


Гергана Петрова,
директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

 

ВАЖНО !!!

Уважаеми родители,
Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2017/2018г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение,
както следва:

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!
Гергана Петрова,

директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

============================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА!

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В

ДГ № 37 “Вълшебство“   

от 9.30ч. до 12.00ч.

 от 14.30ч. до 17.00ч.


С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ № 37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворните пространства и сградата на детската градина.


Препоръчваме посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/855-41-19 или +359 884 83 80 82, за да се спести повторно идване до детската градина.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА:
 1. Заявление за записване по образец.При записване се изисква лична карта на родителя подаващ документите – оригинал и ксерокопие (или нотариално заверено ксерокопие, ако записването се извършва от упълномощено лице), както и ксерокопие от личната карта на втория родител.

 2. Заявления и декларации за записване по образец, декларации за запознаване с Правилника за дейността на ДГ № 37 “Вълшебство“ ( подписани от двамата родители) и за взимане на дете, които можете да получите от детската градина или да изтеглите от сайта https://dg37sofia.com/ секция документи - бланки.

 3. Представят се, удостоверение за раждане на детето( ксерокопие и оригинал), както и всички допълнителни документи според изисквания и критериите, посочени в профила на детето. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете – подсекция „Необходими документи”. Всички служебни бележки, удостоверяващи трудовия статус следва да са с дата след класиране на детето!

 4. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар с данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба в 15/2005 година за имунизациите в Република България се представя при записване, а при постъпване в детската градина – останалите медицински документи, посочени в чл.4, ал.2 т.3-6 от Наредба №3/ 05.02. 2007г. за здравните изисквания към детските градини и в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба№26/28.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.


Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

ОбяваDPU КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio