odz37.com sitemap

Актуално


Указания за посещение в детската градина!


В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

 • за децата постъпващи в яслена група – и изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 • деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налце трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.


При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

 •  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно(фекална проба и скоч проба) Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 • С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.


Няма да се изисква медицинска бележка за контактност! Родителят писмено декларира обстоятелството, че не му е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Бланката за попълване (с примерен образец), ще може да получите от медицинската сестра, учителите по групи или да изтеглите от тук.

З А Я В Л Е Н И Е  -   Д Е К Л А Р А Ц И Я преференции на такси: preferencii-taksi-2020

.......................................................................................................................................................................................................

Уважаеми Родители,
От 26.05.2020 г. Детска градина № 37 „Вълшебство“ възстановява възпитателно-образователният си процес при спазване на строги противоепидемични мерки. Ситуацията налага необходимостта от осигуряване на максимална безопасност на децата и служебните лица – педагогически и непедагогически персонал, които ще се грижат за тях.
Ето защо е необходимо всички заинтересовани страни – родители, учители и непедагогически персонал да спазват комплекс от конкретни мерки.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОДА НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА

ГРУПА                             ЧАС                БЛОК/ КОРПУС

„ПАТЕТО ЯКИ“                    08.00-08.30   БЛОК Г/ яслен корпус/

„ПАТИЛАНЦИ“                    08.00-08.30   БЛОК Г/ яслен корпус/

I А  „МЕЧО ПУХ“               08.00-08.30    БЛОК Б/ четиригрупен корпус/

I Б „ВЕСЕЛИТЕ ВРАБЧЕТА“     08.00-08.30    БЛОК Б/ четиригрупен корпус/

II А „СЛЪНЦЕ“                      07.30-08.00   БЛОК Д/ нова сграда/

II Б „ДЪГА“                           07.30-08.00   БЛОК Д/ нова сграда/

II В „ДЕТСКА ПЛАНЕТА“     07.30-08.00    БЛОК Д/ нова сграда/

III А „ДЕТСКИ СВЯТ“          08.00-08.30    БЛОК А/ двугрупен корпус/

III Б „ЗВЕЗДНО ДЕТЕ“        08.00-08.30    БЛОК А/ двугрупен корпус/

IV А „МНОГОЗНАЙКО“      07.30-08.00    БЛОК Б/ четиригрупен корпус/

IV Б „БЪРБОРИНО“           07.30-08.00    БЛОК Б/ четиригрупен корпус/

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този график е направен, за да се ограничат контактите между родители и деца от различни семейства, с цел опазване на тяхното здраве и здравето на персонала. Определили сме допълнителен прием на деца за личен достъп от 07.00 ч. до 07.30 ч. Сутрешният филтър ще се извършва от медицинската сестра на входа на администрацията, след което родителят завежда детето и го предава на учителя в групата му. Втори допълнителен прием на деца за личен достъп от 08.30 до 09.00 ч., като децата задължително трябва да са закусили. Филтърът се извършва от медицинска сестра пред административен вход, след което родителят завежда детето и го предава на учителя в групата му, родителят уведомява на телефони: 0884838082 и 02/855-41-19.
ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ   за подновяване на посещението.

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ № 37 „ВЪЛШЕБСТВО“ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИЕМА НА ДЕЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА COVID-19
На вниманието на родителите на класираните деца!

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Подаването на документи и записването  на класираните деца ще се извършва в сградата на ДГ № 37 ”Вълшебство” след предварително записан час.

Записване на децата 18.05.2020 - 29.05.2020г.:
Време за записване: понеделник - петък от 10:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа.
Срок за записване първо класиране: до 29.05.2020г.
Телефони: +359 2 855- 4119 и +359 884 83 80 82

ВАЖНО!

Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 37 „Вълшебство“ ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

Влизането в детското заведение да се извършва задължително с лични предпазни средства: предпазна маска, ръкавици. Всеки родител да си носи химикал за подпис и задължително да се спазва дистанция от 2 м.  

С оглед опазване здравето, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/855-41-19 или +359 884 83 80 82, за да се избегне евентуално повторно идване и да не се образуват опашки от чакащи.   

Препоръчваме на всички родители,  да се запознаят с уточненията, публикувани  в секция Новини  на страницата на ИСОДЗ и  внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ! 

Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване  с Правилата и дейността на детската градина, ще ви бъдат предоставени от детската градина. Документите ще са достъпни за запознаване в сайта на детската градина https://dg37sofia.com/

Гергана Петрова
Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“


 

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА ПРЕЗ еPay и EasyPay офиси.

Уважаеми родители,
Уведомявам ви, че за ваше улеснение, ДГ № 37„Вълшебство осигури възможност за заплащане на таксите освен по банков път и през еPay и EasyPay офис.
Всеки родител, който има регистрация в електронния дневник KIDDO на https://www.kiddodiary.com/, може да заплати таксата за присъствие в детска градина през офисите на ИЗИПЕЙ или през системата за електронни плащания еPay.bg.

В раздел „Такси“ на електронния дневник KIDDO, са добавени бутони, чрез които можете да заявите вида на плащане:

 • през Интернет, с регистрирана карта или микросметка на еPay.bg;

 • чрез временно генериран код, който ще запишете и ще продиктувате при плащане на касите на EasyPay офис. 

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че във връзка с обявеното извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, плащането на таксата за присъствие в детската градина, ще се извършва само по банков път по сметка на ДГ №37„Вълшебство“, към:

ОБЩИНСКА БАНКА АД,  

IBAN: BG49 SOMB 913031 4340 3300,

BIC: SOMBBGSF

В бланката, освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месеца, за който се внася таксата. Препоръчваме, преди да извършите транзакция, да направите справка в електронния дневник KIDDO https://www.kiddodiary.com/  за дължимата сума към деня на внасяне. Напомняме, че до промяна на нормативната уредба, след 10-то число върху таксата се начислява лихва и внесената сума може да не отговаря на задълженията към деня.
Суми за допълнителни дейности, не се превеждат по сметка на градината!

Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, срокът за плащане се удължава, до приключване на извънредното положение. За връзка с касиера  odz37@abv.bg

Ситуацията е трудна за всички. Заедно ще успеем!

ОБРАЗЕЦ ВНОСНА

Обява за допълнителни образователни дейности - 13.07.2020г.Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 37 "Вълшебство".


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 37 "Вълшебство", район "Витоша", за:

- Приложни дейности
- Народни танци
- Логопед
- Английски език

 

РЕЗУЛТАТИ:

- Приложни дейности: ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- Народни танци: ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- Логопед: ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД
- Английски език: ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД

 

 

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio