Записване на деца за учебната 2023/2024 г.

Записване на деца за учебната 2023/2024 г.

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА ДГ № 37”ВЪЛШЕБСТВО”

от 9:00ч. до 12.00ч.

 от 14.00ч. до 16.00ч.

Постъпването на класираните и записани деца, ще бъде от 15.09.2022г.,
Телефон за допълнителна информация: +359 2 8554119 и +359 884 83 80 82

ВАЖНО !!!  С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме  да договарят по телефона посещенията за записване.

  Препоръчваме на родителите, посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/855-41-19 или +359 884 83 80 82, за да се спести повторно идване до детската градина.

Декларации за записване по образец, декларации за запознаване с Правилника за дейността на ДГ № 37 “Вълшебство“ ( подписани от двамата родители) и за взимане на дете, които можете да получите от детската градина или да изтеглите от сайта https://dg37sofia.com/ секция документи-бланки.

Призоваваме ви да не чакате последния ден, тъй като може да нямате време за реакция при евентуално установяване на пропуски в предоставените бележки и напомняме, че ако родителят/настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето, за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

        Основни документи, които се изискват при записване на дете:
Записването може да се извърши от единия родител, който ще представи:
– оригинал на удостоверението за раждане на детето;
– документи за самоличност на родителите/настойника – лични карти(оригинал), карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните. При невъзможност за оригинала на единия от родителите, може да представите нотариално заверено копие.
– служебни бележки за доказване на трудов статус, издадени след датата на класиране и копие на първа и последна страници от трудова книжка и /или други документи, посочени в профила на детето, необходими за доказване на заявени критерии (в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно).;

Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Бъдете здрави!

Гергана Петрова
Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“