Промени в Наредбата за прием на деца в ДГ

Промени в Наредбата за прием на деца в ДГ

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че с Решение № 121 на Столичния общински съвет (СОС) от 23.02.2023 г. е приета Нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. Решението е обявено на сайта на СОС на 02.03.2023 г.Въвеждат се следните промени, които касаят не само кандидатстването, но и посещението на вече записаните деца в детските градини:
I. Точките по общ критерий 1 (К1) и общ критерий 2 (К2) се променят както следва:
К1. Постоянен адрес на един от родителите/настойника на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:
– през последните над 3 години – 5 т.
– през последните от 1 до 3 години – 4 т.
– през последната 1 година – 3 т.
Настоящ адрес на един от родителите/настойника на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране(важи за прием на деца за яслени групи в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини и първа градинска група в общинска детска градина):
– през последните над 3 години – 4 т.
– през последните от 1 до 3 години – 3 т.
– през последната 1 година – 2 т.
Постоянен адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране(важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общински детски градини и в подготвителни групи в общински училища):
– през последните над 3 години – 5 т.
– през последните от 1 до 3 години – 4 т.
– през последната 1 година – 3 т.
Настоящ адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране(важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общински детски градини и в подготвителни групи в общински училища):
– през последните над 3 години – 4 т.
– през последните от 1 до 3 години – 3 т.
– през последната 1 година – 2 т.
К2. Постоянен или настоящ адрес на:
един от родителите/настойника, който упражнява родителските права (важи за прием на деца за яслени групи в общински СДЯ и детски градини и първа градинска група в общинска детска градина) -3т.;
на детето (важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общинските детски градини и в подготвителни групи в общинските училища) на територията на административния район на общинската самостоятелна детска ясла, детска градина и общинското училище към датата на класиране – 3 т.
II. К3. Въвежда се предимство от 2 т. за родител, който е ученик в училище

ВАЖНА ПРОМЯНА за родителите на вече приетите и посещаващи деца!!

III. Деца се отписват от общинска СДЯ/ДГ при отсъствие:
– повече 30 последователни дни без писмено заявление от родителите/настойника до директора за причините, поради които детето не посещава съответната общинска СДЯ/ДГ.
– За децата от подготвителните групи в общинските детски градини/училища е допустимо отсъствие в учебно време за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.
IV. Задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст на територията на Столична община влиза в сила от началото на учебната 2023/2024 година.
С Наредбата, можете за се запознаете ТУК