odz37.com sitemap

АКТУАЛНОАктуално

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с обществения дебат, започнат по повод отразените в медиите инциденти за насилие в детски градини, с оглед съхраняването на общественото доверие в морала и  професионализма на българския учител, Педагогическата колегия на ДГ № 37 «Вълшебство» излиза със следното становище:

Екипът на Детска градина № 37 „Вълшебство» категорично се обединява около една единствена цел «Не на насилието в образователната система»!

Ние вярваме, че успешното и щастливо дете е резултат от успешното партниране между всички участници в образователно-възпитателния процес!

Нашата  комуникация с родителите се гради на основата на партньорски диалог, на взаимно уважение, на доверие в морала и професионализма на работещите в образователната институция!

Ние нямаме какво да крием! Ние работим често, достойно и с любов към нашите малки възпитаници! Монтирането на вътрешно видеонаблюдение с нищо няма да повлияе в позитивен план на нашата ежедневна професионална дейност! Въпреки това педагогическата колегия излиза със становището, че не възразява да бъде изградено видеонаблюдение в помещенията на ДГ№37 „Вълшебство“ при постигнат пълен консенсус между всички заинтересовани страни: служители, родители, Обществен съвет и Настоятелство, както и при спазване на законовите разпоредби.

На извънреден педагогически съвет на ДГ № 37 «Вълшебство» , проведен на 19-ти февруари 2018година в отговор на  писмо с изх. № СОА18-ВК08-2085 /14.02.3018г. на Кмета на Столична община, се взе решение за предприемане на следните мерки, свързани с проучване на нагласите на нашата родителска общност за изграждане на вътрешно видеонаблюдение:

 1. Да бъде организирана открита и поименна анкета с цел проучване на мнението на всички родители за изграждане на вътрешно видеонаблюдение в помещенията, където се отглеждат, обучават, възпитават и социализират нашите деца. Анкетата ще може да получите от учителките по групи.

 2. До 23-ти февруари на основание чл.4, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.), следва да бъде попълнена и Декларация за информирано съгласие, в която да бъде заявено писмено съгласие/ несъгласие за монтиране на камери в помещенията на детската градина от родителите /настойниците на всяко дете, посещаващо детското заведение. Попълването на  декларация за информирано съгласие/несъгласие е задължително!

 3. До 23-ти февруари 2018г. да бъдат обобщени събраните резултати за съгласие/несъгласие, както и въпросите от анкетите;

 4. До 26-ти февруари 2018г. да бъде организирано и проведено работно заседание на Родителското настоятелство към ДГ № 37 «Вълшебство» ;

 5. До 26-ти февруари 2018г. да бъде организирано и проведено работно заседание на Обществения съвет към ДГ № 37 «Вълшебство» ;


След обобщаване на резултатите и постигане на пълен консенсус между всички заинтересовани страни: служители, родители, Обществен съвет и Настоятелство, ще бъдат предприети последващи мерки за или против изграждане на вътрешно видеонаблюдение.

Пред вид осигуряване на висока степен на Вашата информираност и при спазване на законовите изисквания изясняваме, че:

чл. 32. ал. (2). Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.


 1. Никое дете не трябва да бъде подлагано на произволна или незаконна намеса в  неговия  личен  живот,  семейство,  дом  или кореспонденция,  нито на незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация.

 2. Детето има  право  на  закрила  от  закона  против  такава  намеса  или посегателство.


При евентуално постигане на пълен консенсус за изграждане на видеонаблюдение е важно да сте информирани, че:

 1. Системата ще се управлява от директора на детската градина или упълномощено от него лице без да е възможно он-лайн наблюдение;

 2. При наличие на предпоставка, застрашаваща безопасността на деца и възрастни, извършено нарушение на  обществения ред  и други,  право на достъп до данните  ще имат  директора на заведението,  упълномощено от него лице, служители на правозащитните органи, както и лицата фигуриращи на тези записи, в частта която се отнася до тях;

 3. Поставянето на камери ще се осъществява в сградата на детската градина, с изключение на спални и санитарни помещения;

 4. Записите ще бъдат съхранявани в рамките на 1 /един/ месец и при необходимост същите ще бъдат използвани от оторизираните органи.


Ръководство на ДГ № 37:  (п)

Гергана Петрова

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В Държавен вестник, бр.34/28.04.2017г. е публикувано ПМС №78/21.04.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, с който се правят следните изменения:
1. Считано от 02.05.2017г. не се изисква служебна бележка на хартиен носител, издавана от детската градина, при подаване на молба за детски добавки.
2. Информацията за записаните деца в групите за задължителна подготовка, се подава служебно от детската градина, чрез информационната система на МОН.
3. Ежемесечно Агенцията за социално подпомагане получава информация от детската градина за допуснатите повече от 3 дни неизвинени отсъствия на децата, подлежащи на задължително обучение.
4. В случаите на преместване на дете по време на учебната година, в периода от 15.09 до 31.05, детската градина служебно подава информация, чрез регистъра на МОН.
Този нормативен акт отменя задължението детската градина да издава служебни бележки при подаване на молби за детски добавки, както и в началото на учебната година за записаните деца!!!


Гергана Петрова,
директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

 

ВАЖНО !!!

Уважаеми родители,
Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2017/2018г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение,
както следва:

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!
Гергана Петрова,

директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

============================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА!

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В

ДГ № 37 “Вълшебство“   

от 9.30ч. до 12.00ч.

 от 14.30ч. до 17.00ч.


С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ № 37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворните пространства и сградата на детската градина.


Препоръчваме посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/855-41-19 или +359 884 83 80 82, за да се спести повторно идване до детската градина.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА:
 1. Заявление за записване по образец.При записване се изисква лична карта на родителя подаващ документите – оригинал и ксерокопие (или нотариално заверено ксерокопие, ако записването се извършва от упълномощено лице), както и ксерокопие от личната карта на втория родител.

 2. Заявления и декларации за записване по образец, декларации за запознаване с Правилника за дейността на ДГ № 37 “Вълшебство“ ( подписани от двамата родители) и за взимане на дете, които можете да получите от детската градина или да изтеглите от сайта https://dg37sofia.com/ секция документи - бланки.

 3. Представят се, удостоверение за раждане на детето( ксерокопие и оригинал), както и всички допълнителни документи според изисквания и критериите, посочени в профила на детето. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете – подсекция „Необходими документи”. Всички служебни бележки, удостоверяващи трудовия статус следва да са с дата след класиране на детето!

 4. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар с данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба в 15/2005 година за имунизациите в Република България се представя при записване, а при постъпване в детската градина – останалите медицински документи, посочени в чл.4, ал.2 т.3-6 от Наредба №3/ 05.02. 2007г. за здравните изисквания към детските градини и в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба№26/28.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.


Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

ОбяваDPU КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio