odz37.com sitemap

ПРИЕМ И ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.Записването на класираните деца се извършва в сграда на ДГ № 37 ”Вълшебство”


Време за записване: понеделник - петък от 9:30 до 12:00 часа и 14:40 до 17:00 часа.
Срок за записване първо класиране: до 23.05.2019г.
Телефон за допълнителна информация: +359 2 855-4119

ВАЖНО!
С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/855-41-19 или +359 884 83 80 82, за да се спести повторно идване до детската градина.

Декларации за записване по образец, декларации за запознаване с Правилника за дейността на ДГ № 37 “Вълшебство“ (подписани от двамата родители) и за взимане на дете, можете да получите от детската градина или за Ваше удобство да свалите от тук, както и от секция документи - бланки.

Документи/бланки:

1. Декларация за прием за учебната 2019г. – изтегляне
2. Декларация лични данни 2019г. – изтегляне
3. Декларация за взимане 2019г. – изтегляне
4. Декларация за достоверност 2019г. – изтегляне
5. Декларация за родители 2019г. – изтегляне
6. Анкета при постъпване 2019г. - изтегляне


Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Гергана Петрова
Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

АНКЕТА ОТНОСНО ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА

Уважаеми родители,


Тази анкета има за цел да проучи мнението на всички родители/настойници относно здравословното хранене на децата, посещаващи ДГ № 37 "Вълшебство".
Анкетата ще подпомогне и дейността на детската градина по проект "FINE! Food and Nutrition In ECEC (2018-1-HU01-KA201-047760)" - Еразъм+ KA2.
Благодарим Ви за отделеното време!

https://docs.google.com/forms/d/e/ 
ПОКАНА


Уважаеми родители на деца от яслени групи„Патето Яки“  и  „Патиланци“, на 12.11.2018г. /понеделник/ от 17.00 часа в музикалния салон на ДГ № 37 „Вълшебство“ ще се проведе родителска среща.

Очакваме Ви! 
Гергана Петрова,
Директор ДГ № 37 „Вълшебство“
Уважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2018/2019 г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение, както следва: • ЯСЛЕНА  ГРУПА – 19 септември 2018 г. (сряда) от 17:00 часа;

 • ПЪРВА възрастова  група – 26 септември 2018 г. (сряда) от 17:00 часа;

 • ВТОРА възрастова групи – 20 септември 2018 г(четвъртък) от 17:00часа;

 • ТРЕТА възрастова  група – 25 септември 2018 г. (вторник) от 17:00 часа;

 • ЧЕТВЪРТА възрастова група – 20  септември 2018г. (четвъртък) от 18:00 часа


Родителската среща има организационен и информационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с  измененията в Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;

 • Изисквания към медицински изследвания и документи, представени преди приема за новоприети;

 • Запознаване с формите на предагогическо взаимодействие и очакваните резултати по образователни направления.;

 • Избор на родителски актив и представители на родители за Обществения съвет.

 • Запознаване с проект на МОН -  Педагогическа практика „Утринна приказка“ съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на децата в детска градина.

 • Разни.


Поканата важи само за родители и не включва присъствието на деца!

Дискусията ще бъде не само уморителна за тях, но и допълнително се натоварват всички присъстващи.

!!! Присъствието на родителите е задължително / чл. 210, ал. 1, т. 6 от ЗПУО/
Очакваме Ви!
Гергана Петрова,

Директор ДГ № 37 „Вълшебство“
Уважаеми родители,


На 03.09.2018 г. /понеделник/ очакваме всички деца от ДГ № 37 „Вълшебство“, за които сте заявили присъствие до 15 септември.

Децата, които посещават или са посещавали дежурна група в друга детска градина, ще бъдат приемани с медицински картон, който е получен след заплащане на такса в дежурните детски градини.

Новозаписаните през месец май деца, но не започнали посещение, ще бъдат уведомени допълнително за възможните дати на тяхното постъпване, в зависимост от строителните дейности в детската градина.

Уважаеми родители,
Медицински изследвания за детска градина
Срокове за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 26/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и в Наредба № 3/2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ЯСЛА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

Децата след отсъствие трябва да предоставят следните медицински документи: • ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./, при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити .

 • ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.


Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване.
Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, подпис и печат.

Всяка учебна година се представя в детската градина нова здравно-профилактична карта, с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони на родителите за контакти, от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.


Гергана Петрова,
Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio