odz37.com sitemap

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ:Към 01.09.2014г. се представят:


1. Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2014/2015 в началото на всяка учебна година;


2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остро заразни болести и паразити с дата на постъпване в детската градина;


3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно  Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се  нови изследвания микробиология!


4. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!


5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.


забележка: Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием на детето Ви.


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ЗАПИСАНИ В ПЪРВА ГРУПА!


Приемът на децата от първа група "Звездно дете" ще започне от 15.09.2014 г.


За деца, които не са посещавали ясли, се изисква:


Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;


Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина и медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.


Деца, които са посещавали детска ясла:


Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2014/2015 в началото на всяка учебна година;


Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остро заразни болести и паразити с дата на постъпване в детската градина;


При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно  Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се  нови изследвания микробиология!


При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!


При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.


Внимание! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат. За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинската сестра най-малко един ден предварително!


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ЗАПИСАНИ В ЯСЛЕНА ГРУПА!


Необходими медицинските документи за постъпването в детската ясла на ОДЗ № 37 „Вълшебство“ според изискванията на  действащата Наредба(НАРЕДБА № 26 ОТ 18 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ  Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.103 от 2 Декември 2008):


1.   Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;


2.   еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;


3.   изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;


4.   изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;


5.  данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);


6.  медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.


7.  Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол от РИОКОЗ.


Внимание! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат. За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинската сестра най-малко един ден предварително!


Весело лято от Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”


Гергана Петрова

ГРАФИК НА РАБОТА ПРЕЗ ЛЕТЕН ПЕРИОД 2014 г.ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ РАБОТИ СЪС СБОРНИ ГРУПИ, КОИТО СЕ СФОРМИРАТ В  ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ.


МЕСЕЦ АВГУСТ - ще се извършват санитарно-хигиенни и ремонтни дейности и няма да се работи с деца!


Желаещите да запишат децата си за дежурна група в ЦДГ № 16, подават заявление до 20.05.2014 г. и се пренасочват с медицинския картон на детето и платена такса за минали месеци!


КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В СБОРНИТЕ ГРУПИ Е:


За м. Юни; Юли; от 1 до 12 септември       до 16.05.2014 г.


За ЦДГ №16  през м. Август                       до 20.05.2014 г.


ВАЖНО! Напомняме, че съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, през летния период родителят подава заявление само за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща заявените дни!


ВНИМАНИЕ! - Сборните групи се сформират на база подадени заявления и капацитетът им няма да позволява да се приемат допълнително деца, които не са заявени предварително!


Децата, които не са заявили посещение през този период и няма да посещават детската градина, не заплащат такса!!!


Директора на ОДЗ № 37 „Вълшебство”


Гергана Петрова

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio