odz37.com sitemap

„Вълшебство“

ДЕТСКА ГРАДИНА №37 “ВЪЛШЕБСТВО”

РАЙОН „ВИТОША” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

гр.София  кв.Павлово  ул.”Белмекен“ № 1, тел.: 8554119, e-mail: odz_37@abv.bg

 

 

ДГ № 37 „Вълшебство” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, кв. Павлово, ул „Белмекен“ №1. ДГ № 37 “Вълшебство”  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

ВИЗИЯ: Развитие и утвърждаване на общинската детска градина като конкурентно- способен  предпочитан партньор чрез съчетаване, съхранение на националните ценности, добрите традиции и модернизация на процесите чрез съвременните иновации, съвместното със семейството за  изграждане на малката личност в широк съвременен културен план.

МИСИЯ: Поставяне на основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа съхранили своята национална, културна и родова идентичност чрез съхраняване уникалността на детството като основна ценностна единица в педагогическата  ни работа чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

ПРИОРИТЕТИ:

ОСНОВНА ЦЕЛ: Създаване на оптимални интерактивни организационни и педагогически условия,  ориентирани към съвременните образователните нужди на обществото,  стимулиращи развитието на  индивидуалния творчески потенциал на детската личност и  осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране.  Квалификационно усъвършенстване  на педагогическата колегия и прилагане на нови форми и методи на работа. Детското заведение разполага с много добра материална и дидактична база – просторни занимални и спални помещения, обзаведени с мебели, отговарящи на нормативните изисквания, отделен физкултурен салон за физическа подготовка, празници  и развлечения на децата. Екипът на ДГ е високо квалифициран и отговорен. Влага много амбиция и обич при работата с децата Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект. Всяко дете е малка личност. ДГ № 37 работи по програма и учебни помагала, утвърдени от МОН за покриване на ДОС за предучилищно образование във всяка възрастова група.
На родителите  се предлагат допълнителни педагогически услуги, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата си като например:

Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

© 2012 - www.odz37.com         Website: Seven Colours Studio